Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gemaakt door Shooaway.nl (U3-Products) zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden"), met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
1.2 Als u een aanbieding accepteert of een bestelling plaatst, aanvaardt u de geldigheid van deze algemene voorwaarden.
1.3 Van het bepaalde in deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden en in andere overeenkomsten namens Shooaway.nl (U3-Products) zijn ook van toepassing op tussenpersonen en anderen in opdracht van derden. zijn ook van toepassing op tussenpersonen en anderen in opdracht van Shooaway.nl (U3-Products).

2e overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Shooaway.nl (U3-Products). Shooaway.nl (U3-Products) is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te koppelen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Shooaway.nl (U3-Products) u binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte stellen.

3. Prijzen / Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Shooaway.nl (U3-Products) zijn gratis en vrijblijvend zijn onderhevig aan veranderingen en Shooaway.nl (U3-Products) behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit wordt vereist door de (wettelijke) voorschriften.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourneren
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Daarna wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat de verzegeling / verpakking van het product niet mag worden beschadigd en het artikel in onbeschadigde conditie bij Shooaway.nl (U3-Products) wordt echter hier uitdrukkelijk op gewezen dat de afdichting / verpakken Artikel mag niet worden beschadigd en de artikelen worden in onbeschadigde staat afgeleverd. Dit komt overeen met de wet op verkopen op afstand. Als dit aspect wordt genegeerd, kunnen we de items niet terugnemen en worden de betalingen niet geannuleerd.
4.2 Er moet worden gecontroleerd of de thuisbezorgde artikelen overeenkomen met de bestelling. Als dit niet het geval is, dan kan zij binnen 14 dagen na Shooaway.nl (U3-Products) Als dit niet het geval is per e-mail, kan het worden binnen 14 dagen gemeld via e-mail. Het bestelnummer moet worden vermeld in het onderwerp van de e-mail. Het verklaart ook duidelijk waarom het artikel niet voldoet aan de vereisten. worden gemeld. Het bestelnummer moet worden vermeld in het onderwerp van de e-mail. Het verklaart ook duidelijk waarom het artikel niet voldoet aan de vereisten. Shooaway.nl (U3-Products) zal het artikel vervangen of de betaling annuleren als blijkt dat het artikel om geldige redenen niet wordt geaccepteerd.
4.3 In uitzonderlijke gevallen, wanneer een item wordt geleverd, niet volgens de orde, behoudt Shooaway.nl (U3-Products) Zich behoudt zich het recht voor om het item te vervangen door een nieuw item of teruggave van het betaalde bedrag. Shooaway.nl (U3-Products) neemt in dit geval de retourkosten over.
4.4 Als iets moet worden teruggestuurd, moeten de volgende stappen worden genomen:
• Stuur een e-mail via ons contactformulier om de zending te ontvangen. OPMERKING: Voer in de onderwerpregel van de e-mail het ordernummer of factuurnummer in dat u per e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de items zodat schade wordt voorkomen.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1 De betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum of verrekening als het gaat om leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland uitgevoerd indien niets anders is schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de betaler in verzuim op de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Vanaf deze datum is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand op het openstaande bedrag. Als de betaling na een herinnering aan Shooaway.nl (U3-Products) voor de administratieve kosten in het bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69), en als Shooaway.nl (U3-Products) uitbesteedt haar collectie claim, gemaakte incassokosten. die ten minste 15% (15%) van het uitstaande bedrag bedraagt, laat onverlet de bevoegdheid om zijn collectieve claim uit te besteden, incassokosten. worden berekend, die ten minste 15% (15%) van de uitstaande bedragen is